economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): square (T)
날 짜 (Date): 2013년 02월 03일 (일) 오후 05시 31분 11초
제 목(Title): 1월 결산1월 결산
                     제 계좌               KOSPI
 2012/12월말      151,998,816            1997.05
 2013/02/02       157,667,248(+3.73%)    1957.79(-1.97%)
==========================================================
 종목           수량     평가액(평가손익률)
 동양고속       660     13,695,000(+11.62%) 
 서울가스       120     11,220,000(+103.63%) 
 한국전력       320     10,640,000(+09.82%) 
 동일산업       210     10,206,000(-11.55%)
 경동가스       100      7,330,000(+31.16%)
 신영증권우     240      7,032,000(+02.36%)
 한화타임월드   290      6,902,000(+30.71%)
 BYC             35      6,475,000(+24.70%)
 아세아제지     381      6,438,900(+27.29%)
 신대양제지     260      6,175,000(+33.03%)
 백광소재       290      5,553,500(-05.11%)
 금화피에스시   270      5,454,000(+88.80%)
 KT             140      5,201,000(+11.57%)
 WISCOM        1200      5,146,000(+00.25%)
 신영와코루      53      5,130,400(+00.95%)
 대신증권2우B   760      4,803,200(-19.71%)
 LG화학우        41      3,944,200(-07.19%)
 에이스침대      54      4,131,000(+01.53%)
 한국쉘석유      16      4,024,000(+14.44%)
 대덕GDS우      720      3,945,600(+12.59%)
 가온전선       180      3,816,000(+02.23%)
 한국경제TV    1720      3,371,200(-09.01%)
 계룡건설       340      3,185,800(-32.40%)
 한양증권우     367      2,242,370(-22.61%)
 한화증권우     800      1,792,000(-47.38%)
 광동제약       180      1,234,800(+92.15%)
 유화증권우     103      1,091,800(-17.47%)
 현금                    7,496,478
============================================================

 1월에는 작년 연말에 코스피에 뒤쳐진 부분은 약간 만회한거 같습니다..

 2월에도 좋은 성과가 있어야 할텐데....

 이번달에는 일부종목이 타법인 흡수합병된 걸 제외하고는

 포트 종목 내에서 비중 조절 차원의 자질자질한 매매만 있었습니다..

 다음달에는 좋은 성과를 기원하며.. 1월말 기준은 157,667,248..


[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.